Ladina keel juristidele

Ava otsing

Ladina keel juristidele

Käesoleva ladina õigusterminoloogia õpiku viienda väljaande puhul on rõõm tõdeda, et ladina keelel on jätkuvalt tähtis roll ja kasutus ka 21. sajandil. Ladina keele osa õiguskeeles on säilitanud oma tähtsuse läbi sajandite – nii teatud õigusteaduse aladel kui praktilises väljendusviisis. Ladinakeelsed sõnad ja väljendid täiendavad õigusteaduse keelt. Nende kasutamine ei vähenda omakeelse õigusterminoloogia arendamise ja kasutamise tähtsust. Tänased euroopa õiguskeeled lähtuvad suures osas Rooma õigusel põhinevast mõistete süsteemist ning on arenenud ladina keele baasil. Samas toob tänapäeva keelte pidev areng kaasa ka terminite tähenduse muutumist ning probleeme polüseemia ja sünonüümiaga. Sellises olukorras on tihti abiks pöördumine tagasi ladinakeelse algupärase termini juurde, mis aitab saada selgust täpse tähenduse osas. Ka 20. sajandi algul toimunud uute eestikeelsete terminite loomisel pöörati pilk just ladina terminite poole, sest need olid suureks abiks mõistete mahu ja terminite täpsuse määratlemisel. Samamoodi pakub ladina terminite tähenduse, kujunemise ja kasutusviisi tundmine väga praktilist tuge tänase eestikeelse õigusterminoloogia korrastamisel ja uute terminite loomisel.

Ladina õigusterminite ja Rooma juristide tekstidega saab üha rohkem tutvuda ka eesti keele vahendusel. Täienduseks käesolevale õpikule võib nimetada “Ladina-eesti õigussõnastikku”, mis on valminud autorite K. Adomeiti, M. Ristikivi ja H. Siimets-Grossi koostöös. See sõnastik koondab Eesti õigusruumis käibivaid ladina väljendeid ning ühtlustab nende eestikeelseid vasteid, võimaldades täpsemini mõista ladina väljendite tähendust ja nende sobivust eestikeelsesse teksti. Siinses õpikus toodud Rooma õiguse tüvitekstidele saab lisaks lugeda antiiksete juristide teoste eestikeelseid tõlkeid H. Siimets-Grossi ja M. Ristikivi koostatud teosest “Fontes iuris Romani. Rooma õiguse allikate kogumik”. Loodetavasti aitavad kõik need teosed kaasa ladina terminite korrektsele ja tasakaalustatud kasutamisele eesti õiguskeeles.

Autor tänab häid kolleege ja üliõpilasi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, samuti toimetajaid ja kirjastust hea koostöö eest.

Merike Ristikivi

Tartu, 2019


AUTOR
  • Merike Ristikivi
Raamatu ilmumisaeg
  • 2019