Ladina keel juristidele

Ava otsing
  1. EESSÕNAD
   1. EESSÕNA VIIENDALE VÄLJAANDELE
   2. EESSÕNA KOLMANDALE VÄLJAANDELE
   3. EESSÕNA TEISELE VÄLJAANDELE
   4. EESSÕNA ESIMESELE VÄLJAANDELE
  2. LÜHENDID
  3. AUTORID JA TEOSED
  4. LADINA KEELE AJALUGU
  5. LADINA KIRI JA TÄHESTIK
  6. TEKSTID
   1. SUBSTANTIIVID
    1. I Väljendid Rooma õigusest I, I–V deklinatsiooni substantiivid
    2. II Väljendid Rooma õigusest, II I–V deklinatsiooni substantiivid
    3. III I–II deklinatsiooni substantiivid
    4. IV III deklinatsiooni substantiivid
    5. V IV–V deklinatsiooni substantiivid
   2. ADJEKTIIVID
    1. VI Väljendid Rooma õigusest I, I–III deklinatsiooni adjektiivid
    2. VII Väljendid Rooma õigusest II, I–III deklinatsiooni adjektiivid. Adjektiivide kompareerimine
    3. VIII I–II deklinatsiooni adjektiivid
    4. IX III deklinatsiooni adjektiivid
    5. X Adjektiivide kompareerimine
   3. PRONOOMENID, NUMERAALID, ADVERBID
    1. XI Enesekohane asesõna, isikulised, omastavad ja näitavad asesõnad
    2. XII Omadussõnalised ja eitavad asesõnad
    3. XIII Siduvad, küsivad ja umbmäärased asesõnad
    4. XIV Numeraalid
    5. XV Adverbid
   4. VERBID
    1. XVI Indicativus activi (praesens, perfectum)
    2. XVII Indicativus passivi (praesens, perfectum). Verba deponentia
    3. XVIII Coniunctivus activi, passivi (praesens, perfectum)
    4. XIX Verba anomala
    5. XX Gerundium. Gerundivum. Coniugatio periphrastica passivi
    6. XXI Participia. Coniugatio periphrastica activi
    7. XXII Imperativus. Infinitivus
    8. XXIII Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Ablativus absolutus
    9. XXIV Dē magistrātibus
    10. XXV Dē āctiōnibus
    11. XXVI Gaudeāmus igitur
  7. LUGEMISMATERJAL
   1. LEGES XII TABULARUM
   2. LUCIUS AEMILIUS PAULUS
    1. DECRETUM (189. a eKr)
   3. C. IULIUS CAESAR
    1. COMMENTARII DE BELLO GALLICO
   4. M. TULLIUS CICERO
    1. ORATIO IN CATILINAM PRIMA
    2. DE LEGIBUS
    3. DE RE PUBLICA
   5. GAIUS
    1. INSTITUTIONES
   6. DOMITIUS ULPIANUS
    1. FRAGMENTA
   7. IULIUS PAULUS
    1. SENTENTIAE
   8. CORPUS IURIS CIVILIS
    1. IUSTINIANI INSTITUTIONES
    2. IUSTINIANI DIGESTA
   9. CODEX EURICIANUS (A.D. 475)
    1. De venditionibus
   10. LEX SALICA (A.D. 507/511)
    1. Incipit Prologus Legis Salicae
    2. XXXVII De vestigio minando
   11. ST. THOMAS AQUINas
    1. SUMMA THEOLOGICA
   12. HUGO GROTIUS
    1. DE IURE BELLI AC PACIS LIBRI TRES
  8. EXERCITATIONES
  9. HÄÄLIKUÕPETUS (FONEETIKA)
   1. Hääldamine
   2. Vältus (kvantiteet)
   3. Rõhk
   4. Silbitamine
  10. VORMIÕPETUS (MORFOLOOGIA)
   1. KÄÄNDSÕNAD (NOOMENID)
    1. Käänded (cāsus)
    2. Grammatiline arv (numerus)
    3. Substantiivide sugu (genus)
    4. Käändsõnade põhivormid
    5. Käändkonnad (deklinatsioonid)
    6. Üldised käänamisreeglid
   2. SUBSTANTIIVIDE KÄÄNAMINE
    1. Dēclīnātiō I
    2. Dēclīnātiō II
    3. Dēclīnātiō III
    4. Dēclīnātiō IV
    5. Dēclīnātiō V
   3. ADJEKTIIVIDE KÄÄNAMINE
    1. I ja II deklinatsiooni adjektiivid
    2. III deklinatsiooni adjektiivid
    3. Adjektiivide kompareerimine
    4. Komparatsioonivormide deklineerimine
    5. Eritüvelised võrdlusastmed
   4. ASESÕNAD (PRONOMINA)
   5. Isikulised asesõnad (Prōnōmina persōnālia)
   6. Enesekohane asesõna (Prōnōmen reflexīvum)
    1. Näitavad asesõnad (Prōnōmina dēmōnstrātīva)
    2. Omadussõnalised asesõnad (Adiectīva prōnōminālia)
    3. Omastavad asesõnad (Prōnōmina possessīva)
    4. Eitavad asesõnad (Prōnōmina negātīva)
    5. Siduvad asesõnad (Prōnōmina relātīva)
    6. Küsivad asesõnad (Prōnōmina interrogātīva)
    7. Umbmäärased asesõnad (Prōnōmina indēfīnīta)
   7. ARVSÕNAD (NUMERĀLIA)
    1. Arvsõnade jaotus
    2. Arvsõnade kasutamine
    3. Arvsõnade deklineerimine
   8. VERB
    1. Verbi vormid
    2. Verbi põhivormid
    3. Sum, fuī, esse − olema
    4. Pöördkonnad (konjugatsioonid)
    5. Verbi vormide tabel
    6. Verba dēpōnentia (Depoonensverbid)
    7. Verba sēmidēpōnentia (Semidepoonensverbid)
    8. Verba anōmăla (Erandlikud verbid)
    9. Verba dēfectīva (Puudulikud verbid)
    10. Verba impersōnalia (Umbisikulised verbid)
   9. MUUTUMATUD SÕNAD
    1. Eessõnad ehk prepositsioonid (Praepositiōnēs)
    2. Määrsõnad ehk adverbid (Adverbia)
    3. Adverbide kompareerimine
    4. Sidesõnad ehk konjunktsioonid (Coniūnctiōnēs)
  11. LAUSEÕPETUS (SÜNTAKS)
   1. Lauseliikmed ja nende ühildumine
    1. 1. Alus (subjekt)
    2. 2. Öeldis ja öeldistäide (predikaat ja predikatiiv)
    3. 3. Täiend (atribuut)
    4. 4. Sihitis (objekt)
   2. Käänete kasutamine
    1. Nōminātīvus
    2. Genitīvus
    3. Datīvus
    4. Accūsātīvus
    5. Ablātīvus
   3. Verbivormide kasutamine
    1. Infīnītīvus
    2. Accūsātīvus cum īnfīnītīvō
    3. Nōminātīvus cum īnfīnītīvō
    4. Participium
    5. Ablātīvus absolūtus
    6. Supīnum
    7. Gerundium
    8. Gerundīvum
    9. Coniugātiō periphrastica (Verbi liitvormiline pööramine)
    10. Imperātīvus
   4. Indikatiivi ajavormide kasutamine
    1. Praesēns
    2. Imperfectum
    3. Perfectum
    4. Plūsquamperfectum
    5. Futūrum I (prīmum ehk simplex)
    6. Futūrum II (secundum ehk exāctum)
   5. Konjunktiivi kasutamine liht- ja pealauses
   6. Indikatiivi ja konjunktiivi ajavormide kasutamine kõrvallauses
    1. Cōnsecūtiō temporum (Ajavormide järgnevus)
    2. Otstarbe- ehk finaallause
    3. Sihitis- ehk objektlause
    4. Tagajärje- ehk konsekutiivlause
    5. Võrdlus- ehk komparatiivlause
    6. Aja- ehk temporaallause
    7. Põhjus- ehk kausaallause
    8. Tingimus- ehk konditsionaallause
    9. Mööndus- ehk kontsessiivlause
    10. Täiend- ehk atribuutlause
  12. ROOMA KALENDER
  13. ROOMA NIMED
  14. KÄÄNDELÕPPUDE KOONDTABEL
   1. Substantiiv
   2. Adjektiiv
  15. PÖÖRDELÕPPUDE KOONDTABEL
   1. Indicativus
   2. Coniunctivus
  16. KOMMENTAARID TEKSTIDE JUURDE
  17. LADINA – EESTI SÕNASTIK
  18. EESTI – LADINA SÕNASTIK
  19. KASUTATUD FOTOD: